THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023-2024


 - Thời khóa biểu năm học 2023-2024 (Áp dụng từ ngày 05/9/2023)

       + Khối sáng (Lớp 8+9)

       + Khối chiều (Lớp 6+7)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu