Danh sách bài viết theo chuyên mục

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON THÁNG 11 NĂM 2022 

CHỦ ĐỀ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON THÁNG 10 NĂM 2022  

số 1,2,3,4 tháng 10

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON THÁNG 9 NĂM 2022  

CHỦ ĐỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Số 1,2,3/tháng 9 - Năm 2022

PHÁT THANH MĂNG NON NĂM HỌC 2022-2023  

Chương trình PTMN tháng 1,2 năm 2021  

CHỦ ĐỀ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON THÁNG 5 NĂM 2021  

DỊCH BỆNH COVID 19

CHƯƠNG TRÌNH PTMN SÔ 2 THÁNG 4 NĂM 2021  

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON THÁNG 3 NĂM 2021  

TIẾN BƯỚC LÊN ĐOAN

Chương trình PTMN tháng 12 năm 2020  

CHỦ ĐỀ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Chương trình PTMN tháng 11 năm 2020  

Chương trình phát thanh số 2,3 tháng 11 năm 2020