Top tài nguyên
223. KH tổ chức Hội nghị NGCBQL NLĐ năm học 2023-2024-0001.pdf
229. KH CÔNG TÁC TUẦN 4.T9.signed.signed.pdf
214. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9-2023.signed.signed.pdf
Phân công chuyên môn năm học 2023-2024 từ ngày 05-9-2023.pdf
Thời khóa biểu khối chiều năm học 2023-2024 từ ngày 05-9-2023.pdf
Thời khóa biểu khối sáng năm học 2023-2024 từ ngày 05-9-2023.pdf
167. QĐ công khai nhận dự toán chi sự nghiệp giáo dục 2023-0001.pdf
166. QĐ công khai nhận dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2023-0001.pdf
173. QĐ công khai nhận dự toán chi sự ngiệp giáo dục năm 2023-0001.pdf
192- QĐ công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 - KP tự chủ-0001.pdf
Bieu 12 - Cong khai doi ngu.signed.signed.pdf
Bieu 11 - Cong khai co so vat chat.signed.signed.pdf
Bieu 09 - Cam kết chất lượng.signed.signed.pdf
Giấy khen UBND thị xã.jpg
Khen thưởng GV.jpg
189.QĐ Phân công nhiệm vụ CBGVNV 2023 - 2024.signed.signed.signed.signed.pdf
Buổi họp CMHS đầu năm tại lớp 9D2.jpg
Buổi họp CMHS đầu năm tại lớp 6A9.jpg
ban đại diện khóa mới.jpg
Cô Trần Thị Ánh Tuyết.jpg
Top tài nguyên
223. KH tổ chức Hội nghị NGCBQL NLĐ năm học 2023-2024-0001.pdf
229. KH CÔNG TÁC TUẦN 4.T9.signed.signed.pdf
214. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9-2023.signed.signed.pdf
Phân công chuyên môn năm học 2023-2024 từ ngày 05-9-2023.pdf
Thời khóa biểu khối chiều năm học 2023-2024 từ ngày 05-9-2023.pdf
Thời khóa biểu khối sáng năm học 2023-2024 từ ngày 05-9-2023.pdf
167. QĐ công khai nhận dự toán chi sự nghiệp giáo dục 2023-0001.pdf
166. QĐ công khai nhận dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2023-0001.pdf
173. QĐ công khai nhận dự toán chi sự ngiệp giáo dục năm 2023-0001.pdf
192- QĐ công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 - KP tự chủ-0001.pdf
Bieu 12 - Cong khai doi ngu.signed.signed.pdf
Bieu 11 - Cong khai co so vat chat.signed.signed.pdf
Bieu 09 - Cam kết chất lượng.signed.signed.pdf
Giấy khen UBND thị xã.jpg
Khen thưởng GV.jpg
189.QĐ Phân công nhiệm vụ CBGVNV 2023 - 2024.signed.signed.signed.signed.pdf
Buổi họp CMHS đầu năm tại lớp 9D2.jpg
Buổi họp CMHS đầu năm tại lớp 6A9.jpg
ban đại diện khóa mới.jpg
Cô Trần Thị Ánh Tuyết.jpg
Thư viện tài liệu