KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG


    

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2019-2020

Tháng 08/2019 Tháng 09/2019 Tháng 10/2019
Tháng 11/2019 Tháng 12/2019 Tháng 01/2020
Tháng 02/2020 Tháng 03/2020 Tháng 04/2020
Tháng 05/2020 Tháng 06/2020  

                                   

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2018-2019

Tháng 08/2018 Tháng 09/2018 Tháng 10/2018
Tháng 11/2018 Tháng 12/2018 Tháng 01/2019
Tháng 02/2019 Tháng 03/2019 Tháng 04/2019
Tháng 05/2019 Tháng 06/2019
 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu