Cơ sở vật chất


A. Khối phòng học, phòng bộ môn

Số lượng

Chia ra

Trong đó

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

Số phòng học theo chức năng

 20

20

 

 

 

 

Chia ra: - Phòng học văn hoá

 15

 15

 

 

 

 

 - Phòng học bộ môn

 6

 6

 

 

 

 

Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý

 1

 1

 

 

 

 

 + Phòng bộ môn Hoá học

 1

 1

 

 

 

 

 + Phòng bộ môn Sinh vật

 1

 1

 

 

 

 

 + Phòng bộ môn Tin học

 1

 1

 

 

 

 

 + Phòng bộ môn Ngoại ngữ

 1

 1

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

Số phòng học làm mới, cải tạo

 

x

x

x

 

 

Chia ra: - Kiên cố

 

x

x

x

 

 

 - Bán kiên cố

 

x

x

x

 

 

 - Tạm

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số chỗ ngồi

Số lượng

Trong đó

Làm mới

Cải tạo

Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Khối phòng phục vụ học tập

Số lượng

Chia ra

Trong đó

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

Số phòng chia theo chức năng

 12

12

 

 

 

 

Chia ra: - Thư viện

 1

1

 

 

 

 

 - Phòng thiết bị giáo dục

 3

 3

 

 

 

 

 - Phòng Đoàn Đội

 1

 1

 

 

 

 

 - Phòng truyền thống

 1

 1

 

 

 

 

 - Nhà tập đa năng

 1

 1

 

 

 

 

 - Phòng khác

 5

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ

Số lượng

Chia ra

Trong đó

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

Số phòng theo chức năng

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Nhà bếp

 

 

 

 

 

 

 - Phòng ăn

 

 

 

 

 

 

 - Phòng nghỉ

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Khối phòng hành chính quản trị

Số lượng

Chia ra

Trong đó

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

Số phòng chia theo chức năng

 5

5

 

 

 

 

Chia ra:  - Phòng Hiệu trưởng

 1

 1

 

 

 

 

 - Phòng Phó hiệu trưởng

 1

 1

 

 

 

 

 - Phòng giáo viên

 1

 1

 

 

 

 

 - Phòng họp

 1

 1

 

 

 

 

 - Văn phòng trường

 1

 1

 

 

 

 

 - Phòng y tế học đường

 

 

 

 

 

 

 - Phòng thường trực

 

 

 

 

 

 

 - Nhà công vụ giáo viên

 

 

 

 

 

 

 - Phòng kho lưu trữ

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Khối công trình công cộng

Số lượng

Chia ra

Trong đó

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Làm mới

Cải tạo

Số phòng theo chức năng

 2

1

 

 

 

 

Chia ra: - Nhà xe giáo viên

 1

 1

 

 

 

 

 - Nhà xe học sinh

 1

 1

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở vật chất khác

Số lượng

 

 

Số phòng học nhờ

 

 

 

Số phòng học 3 ca

 

 

 

Diện tích đất (m2)

 

 

 

 

 

 

Tổng diện tích đất

 10056

 

 

Trong đó: Diện tích đất được cấp

 10056

 

 

Diện tích đất đi thuê

 

 

 

Diện tích đất sân chơi, bãi tập

 2500

 

 

Tổng diện tích một số loại phòng (m2)

 1279

 

 

Chia ra: - Phòng học văn hoá

735

 

 

 - Phòng học bộ môn

270

 

 

Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý

 54

 

 

 + Phòng bộ môn Hoá học

 54

 

 

 + Phòng bộ môn Sinh vật

 54

 

 

 + Phòng bộ môn Tin học

 54

 

 

 + Phòng bộ môn Ngoại ngữ

 54

 

 

 - Thư viện

 54

 

 

 - Nhà tập đa năng (Phòng giáo dục thể chất)

 200

 

 

 - Phòng khác (Phục vụ học tập)

 20

 

 

 - Nhà bếp

 

 

 

 - Phòng ăn

 

 

 

 - Phòng nghỉ

 

 

 

Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ)

Bộ đầy đủ

Bộ chưa đầy đủ

 

 

Tổng số

 28

 

 

 

Chia ra: - Khối lớp 6

 7

 

 

 

 - Khối lớp 7

 7

 

 

 

 - Khối lớp 8

 7

 

 

 

 - Khối lớp 9

 7

 

 

 

Thiết bị phục vụ giảng dạy

 

 

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

 46

 

 

Chia ra:    - Máy vi tính phục vụ học tập

 40

 

 

 - Máy vi tính phục vụ quản lý

 

 

 6

 

 

     Trong đó:  Máy vi tính đang được nối Internet

 46

 

 

Số máy photocopy

 1

 

 

Số scanner

 1

 

 

Số máy in

 3

 

 

Số thiết bị nghe nhìn

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Ti vi

 3

 

 

 - Nhạc cụ

 2

 

 

 - Cát xét

 1

 

 

 - Đầu Video

 3

 

 

 - Đầu đĩa

 

 

 

 - Máy chiếu OverHead

 5

 

 

 - Máy chiếu Projector

 20

 

 

 - Máy chiếu vật thể

 1

 

 

 - Thiết bị khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại nhà vệ sinh

Số lượng (nhà)

 

 

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

 

 

Chung

Nam/Nữ

 

 

Đạt chuẩn vệ sinh (*)

 2

 

 2

 

 

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

Không GV

 

 

Không HS chung

 

 

Không HS nam nữ

 

 

 

 

Không có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tường rào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại