Tổ Hành chính - Phục vụ 

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch của tổ. - Thực hiện quản lý các loại hồ sơ chung của nhà trường theo quy định. Điều hành tổ trực hành chính đảm bảo phục vụ các hoạt động của nhà trường. - Tổ văn phòng gồm nhân viên làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, thư viện, bảo vệ, lao công