Asset Publisher

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

Căn cứ các quy định tại chương VI, quy định nhiệm vụ của nhà trường, gia đình và xã hội của Luật giáo dục năm 2005;
Căn cứ điều lệ trường phổ thông Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BGĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT;
Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh (CMHS) trường THCS Mạo Khê II xây dựng Quy chế hoạt động năm học 2012-2013 như sau :


TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II

BAN ĐẠI DIỆN CMHS


 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 


 

                     Đông Triều, ngày 23 tháng 09 năm 2012

                                                                      

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

 Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh

Năm học 2012-2013

 

          Căn cứ các quy định tại chương VI, quy định nhiệm vụ của nhà trường, gia đình và xã hội của Luật giáo dục năm 2005;

          Căn cứ điều lệ trường phổ thông Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Ban hành kèm theo quyết định  số 11/2008/QĐ-BGĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT;

          Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh (CMHS) trường THCS Mạo Khê II xây dựng Quy chế hoạt động năm học 2012-2013 như sau :

I. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐDCMHS:

1. Hoạt động của  Ban ĐDCMHS lớp:

a. Tổ chức Ban ĐDCMHS lớp:

Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh (CMHS) lớp để cử ra Ban ĐDCMHS lớp. Số lượng Ban ĐDCMHS  lớp là 3 thành viên, trong đó một Trưởng Ban, một Phó trưởng Ban và một Ủy viên thư ký. Nhiệm kỳ của Ban ĐDCMHS lớp bắt đầu từ đầu năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo. Riêng Ban ĐDCMHS khối lớp 9 hết nhiệm kỳ khi kết thúc năm học.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ĐDCMHS lớp:

+ Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

 

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; 

 

       - Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

- Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật.

+ Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

- Quyết định việc triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ này sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp;

- Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp

 2. Hoạt động của  Ban ĐDCMHS trường :

a. Tổ chức Ban ĐDCMHS trường:

Ban ĐDCMHS trường được cử ra trong cuộc họp toàn thể Ban ĐDCMHS của các lớp vào đầu năm học. Ban ĐDCMHS trường cử ra mộtTrưởng Ban, một Phó trưởng Ban và các Ủy viên Thường trực. Mỗi Ủy viên Thường trực trong Ban ĐDCMHS trường được phân công phụ trách một nhiệm vụ cụ thể. Ban ĐDCMHS trường tổ chức họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, ngoài ra có thể họp đột xuất  nếu có nhu cầu cần thiết. Nhiệm kỳ của Ban ĐDCMHS trường là một năm học, bắt đầu từ đầu năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ĐDCMHS trường:

 

- Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra;          

 

- Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

- Phối hợp với hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

- Phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;

- Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

          3. Phân công nhiệm vụ Ban ĐDCMHS trường:

Cuộc họp toàn thể Ban ĐDCMHS đầu năm học đã cử các ông sau đây vào Ban ĐDCMHS trường. Cuộc họp lần thứ nhất đã phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban ĐDCMHS trường như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn Chấn

Trưởng ban

Phụ trách chung

2

Lương Thị Hòa

Phó ban

Phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất

3

Hoàng Thị Hiền

Thư kí

Phụ trách công tác kế toán

4

Hoàng Thị Tươi

Uỷ viên

Phụ trách các hoạt động tập thể

5

Bùi Thị Tố Hoa

Uỷ viên

Phụ trách việc thu quĩ hội

6

Mai Văn Thăng

Uỷ viên

Phụ trách công tác giáo dục, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

7

Đỗ Thị Bích Liên

Uỷ viên

Phụ trách công tác kiểm tra giám sát

  II. QUY CHẾ THU-CHI KINH PHÍ:

1. Thu kinh phí:

- Kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS trường được thu từ khoản đóng góp tự nguyện của CMHS theo Nghị quyết cuộc họp đầu năm học và các nguồn  tài trợ hợp pháp khác nếu có. Ban ĐDCMHS trường hợp đồng thủ quỹ giữ và chi hộ khoản kinh phí nói trên. Ban ĐDCMHS trường cử ra 1 thành viên phụ trách công tác kế toán, lập sổ theo dõi thu, chi và báo cáo kịp thời để công khai trước các kỳ họp của Ban ĐDCMHS trường và các cuộc họp của Ban ĐD CMHS lớp.

- Mức thu Hội phí là: Tùy theo điều kiện từng Hội viên và hoạt động của Hội mà vận động ủng hộ.

- Nội dung thu chi quỹ Hội được Ban ĐDCMHS trường gửi Ban ĐDCMHS lớp công khai trong kỳ họp CMHS cuối cùng của năm học.

2.  Chi kinh phí:

- Quỹ Ban ĐDCMHS trường dùng để chi cho các hoạt động chung của toàn trường theo Nghị quyết cuộc họp đầu năm học. Đối với những khoản chi lớn phải được thông qua Ban ĐDCMHS trường, sau đó mới tiến hành chi. Tất cả các chứng từ thu, chi, đều phải bảo đảm theo quy định của luật ngân sách, và phải được Trưởng Ban ĐDCMHS trường phê duyệt.

Tổng số kinh phí thu được trong năm sẽ chi cho các nội dung sau:

- Chi cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

- Chi cho công tác khen thưởng cuối năm và khen thưởng đột xuất cho các học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc.

- Chi cho công tác nhân đạo, từ thiện

- Chi cho một số hoạt động khác của hội.

(Quá trình sử dụng kinh phí, Ban ĐDCMHS trường căn cứ vào tình hình thực tế  để chi cho phù hợp  trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc công khai dân chủ, đúng pháp luật)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Quy chế này được áp dụng cho năm học 2012-2013. Tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể, có thể bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, nhưng không được trái với Điều lệ Ban ĐDCMHS được ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Những ý kiến đóng góp cho Quy chế sẽ được Ban ĐDCMHS trường  ghi nhận và chọn lọc bổ sung để Quy chế được hoàn chỉnh hơn.

3. Chỉ có Ban ĐDCMHS trường THCS Mạo Khê II năm học 2012-2013 mới được thay đổi Quy chế này.

Quy chế được đăng trên trang Website của trường THCS Mạo Khê II, địa chỉ:  http://dongtrieu.edu.vn/

Nơi nhận:

 

-BGH Trường THCS Mạo Khê II

-Giáo viên chủ nhiệm lớp;

-Trưởng Ban ĐDCMHS lớp;

-Lưu VP

 

               TM. BĐDCMHS TRƯỜNG  

                      TRƯỞNG BAN

 

 

 

                               Nguyễn Văn Chấn