Asset Publisher

Kết quả giáo dục Đạo đức, Hạnh kiểm năm học 2013-2014

Kết quả giáo dục Đạo đức, Hạnh kiểm năm học 2013-2014


 TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II                  
                               
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2013-2014
 1 .  Hạnh kiểm                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 235 110 1 1 226 96,17 9 3,83 0 0,00 0   0  
2 7 231 124     224 96,97 7 3,03 0 0,00 0   0  
3 8 250 125     236 94,40 10 4,00 4 1,60 0   0  
4 9 218 104     207 94,95 10 4,59 1 0,46 0   0  
  Cộng 934 463 1 1 893 95,61 36 3,85 5 0,54 0   0  
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 235 110 1 1 126 53,62 72 30,64 33 14,04 4 1,70 0  
2 7 231 124     149 64,50 56 24,24 22 9,52 4 1,73 0  
3 8 250 125     129 51,60 63 25,20 51 20,40 7 2,80 0  
4 9 218 104     102 46,79 67 30,73 49 22,48 0 0,00 0  
  Cộng 934 463 1 1 506 54,18 258 27,62 155 16,60 15 1,61 0  
                               
                               
                      NGƯỜI LẬP  
                               
                        NGUYỄN VĂN MY