Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II Căn cứ Nghị định số 04/2015/Đ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 184/KHTV ngày 21/8/1996 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc thành lập trường THCS Mạo Khê II; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động trường THCS Mạo Khê II ngày 24 tháng 9 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ của trường THCS Mạo Khê II. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế đã ban hành kèm theo Quyết định số 197/QC-TrTHCS ngày 20/10/2015 Điều 3. Bộ phận hành chính tổng hợp, các tổ chuyên môn (nếu có), cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại trường và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Trường THCS Mạo Khê II – 20 năm, một chặng đường 

Trường THCS Mạo Khê II thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nguyên là Trường cấp II Vĩnh Khê được thành lập năm 1959. Vào đầu những năm 70 nhà trường sáp nhập với trường cấp I Vĩnh Khê mang tên trường PTCS Vĩnh Khê. Cách đây tròn 20 năm - năm 1996 - khi đất nước đang tưng bừng khởi sắc trong công cuộc đổi mới, quê hương Đông Triều từng bước chuyển mình lớn dậy, trường THCS Mạo Khê II được thành lập trên cơ sở tách khối cấp II từ trường PTCS Vĩnh Khê theo Quyết định số 184/KHTV ngày 21/8/1996 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự hình thành và đặt nền móng cho quá trình trưởng thành phát triển sự nghiệp giáo dục bậc THCS, thực hiện ước mơ khát vọng của bao thế hệ học sinh trên quê hương đệ tứ chiến khu anh hùng.