Xuất bản thông tin

Tổ chuyên môn: Toán

Tổ chuyên môn: Toán

Tổ trưởng: Tống Thị Thanh Hà; Tổ phó: Vũ Thị Hải Yến; Thành viên: Giáo viên dạy các môn: Toán, Công nghệ.

DANH SÁCH TỔ TOÁN

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

Ghi chú

1

Tống Thị Thanh Hà

18/7/1962

10+3 Toán, Lý;

CĐ: Toán

Tổ trưởng

2

Vũ Thị Hải Yến

20/11/1984

CĐ: Toán , Tin;

ĐH: Toán

Tổ phó

3

Nguyễn Thu Hòa

19/09/1974

CĐ: Toán, Lý, Tin;

ĐH: Toán

 

5

Nguyễn Thanh Phương

26/08/1971

CĐ: Toán, CN

ĐH: Toán

 

6

Trần Thu Thương

16/11/1974

CĐ: Toán, Lý, Tin

 

7

Đặng Văn Thành

18/11/1983

CĐ: Toán, KTCN;

ĐH: Toán

 

8

Nguyễn Ngọc Thái

02/02/1958

10+3: Toán, Lý;

CĐ: Toán;

ĐH: Toán

 

9

Phạm Thị Hằng

27/12/1985

CĐ: Toán, Tin

ĐH: Toán

 

10

Nguyễn Thị Lệ Thu

15/05/1987

ĐH: Toán