Xuất bản thông tin

Tổ chuyên môn: Sinh - Hóa - Địa

Tổ chuyên môn: Sinh - Hóa - Địa

Tổ trưởng: Nguyễn Hoàng Thủy; Tổ phó: Vũ Thị Duyên; Thành viên: Giáo viên dạy các môn: Sinh, Hóa, Địa, Nhạc, Họa.

DANH SÁCH TỔ SINH - HÓA - ĐỊA

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

Ghi chú

1

Nguyễn Hoàng Thủy

18/12/1975

CĐ: Sinh, Hóa

ĐH: Hóa

Tổ trưởng

2

Vũ Thị Duyên

13/06/1980

CĐ: Sinh, TD

ĐH: Sinh

Tổ phó

3

Đào Thị Hoa

21/10/1979

CĐ: Sinh, Hóa

ĐH: Hóa

 

4

Nguyễn T. Bích Phượng

08/07/1986

CĐ: Hóa, KTNN

ĐH: Hóa

 

5

Nguyễn Thu Hiền

27/09/1979

ĐH: Sử

 

6

Vũ Thị Thu Phương

05/02/1979

ĐH: Địa

 

7

Ngô Thu Huyền

29/09/1981

TC: Mĩ Thuật

ĐH: Mĩ thuật

 

8

Vũ Hương Giang

17/05/1987

CĐ: Âm Nhạc

 

9

Nguyễn Thị Hiền

26/11/1985

CĐ: Mĩ thuật

 

10

Nguyễn Thị Hải Chiến

02/05/1984

ĐH: Văn, Địa

 

11

Trần Thị Thu Thương

13/4/1977

CĐ: Sinh, Hóa.

ĐH: Sinh

 

12

Đỗ Thị Hồng Thu

26/3/1983

CĐ: Hóa- Lý