Xuất bản thông tin

Tổ chuyên môn: Ngoại ngữ - Thể chất

Tổ chuyên môn: Ngoại ngữ - Thể chất

Tổ trưởng: Đồng Thị Ngân; Tổ phó: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Thành viên: Giáo viên dạy các môn: Ngoại ngữ, Thể dục


DANH SÁCH TỔ NGOẠI NGỮ - THỂ CHẤT

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

Ghi chú

1

Đồng Thị Ngân

14/12/1967

CĐ: Tiếng Anh

ĐH: Tiếng Anh

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

06/08/1976

CĐ: Tiếng Anh

ĐH: Tiếng Anh

Tổ phó

3

Dương Thị Việt Bắc

15/02/1978

ĐH: Tiếng Anh

 

4

Vũ Thị Bích Ngọc

14/10/1974

CĐ: Tiếng Anh

ĐH: Tiếng Anh

 

5

Nguyễn Thị Kim Hoài

11/01/1976

ĐH: Tiếng Anh

 

6

Lê Thị Bích

15/05/1976

CĐ: Tiếng Pháp

 

7

Nguyễn Thị Thúy

15/11/1985

ĐH: Tiếng Pháp

 

8

Phạm Văn Chuyển

04/04/1976

ĐH: Thể dục

 

9

Trương Thị Yến

15/03/1981

CĐ: Thể dục

ĐH: Thể dục