Xuất bản thông tin

Tổ chuyên môn: Lý - Tin

Tổ chuyên môn: Lý - Tin

- Tổ trưởng: Trần Phương Thảo; - Tổ phó: Phạm Thị Tuyết Thanh; - Thành viên: Giáo viên dạy các môn: Lý, Tin.

DANH SÁCH TỔ LÝ - TIN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

Ghi chú

1

Trần Thị Phương Thảo

23/07/1977

CĐ: Toán, Lý, Tin;

ĐH: Toán

Tổ trưởng

2

Phạm Thị Tuyết Thanh

28/01/1976

CĐ: Toán, Lý, Tin;

ĐH: Toán

Tổ phó

Nguyễn Thị Hạnh

06/12/1980

CĐ: Toán, Tin;

ĐH: Toán

 

4

Hoàng Thị Tuyết

19/09/1961

10+3 Toán, Lý;

CĐ: Toán

 

5

Nguyễn Thị Kim Thoa

11/10/1963

CĐ: Lí, KTCN

 

6

Nguyễn Thị Hoan

07/02/1964

CĐ: Lí, KTCN

 

7

Nguyễn Thị Vân

26/05/1975

CĐ: Toán, Lý, Tin;

ĐH: Toán

 

8

Trần Minh Đông

06/07/1981

CĐ: Toán, Tin;

ĐH: Toán

 

9

Vũ Hằng Hải

04/11/1977

CĐ: Toán, Tin;

ĐH: Tin

 

10

Nguyễn Thị Tươi

04/10/1982

CĐ: Tin

 

11

Nguyễn Thu Phong

30/12/1983

CĐ: Toán, Lý;

ĐH: Toán