Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu khối 7

Thời khóa biểu khối 7


 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 7 HỌC CHIỀU (từ 15/8/2012 )

Thứ

Tiết

7B1

7B2

7B3

7B4

7B5

7B6

7B7

2

1

Anh -Hoài

Toán -Phong

Sinh -Duyên

Văn -Đ.Lan

Văn -T Thủy

Toán - Dung

Toán -Phương

 

2

Toán -Nguyên

TD - Yến

Họa -Huyền

Địa -Hiền

Văn -T Thủy

Tin - Tươi

Sinh -Duyên

 

3

Văn -H Mai

Địa -Hiền

Sử - A

Toán - Dung

TD - Yến

Anh -Bắc

Họa -Huyền

 

4

Văn -H Mai

CN - Nguyên

Toán -Phong

Sử - A

Toán -Phương

Văn -Đ.Lan

Anh -Bắc

 

5

Họa -Huyền

Sinh -Duyên

Anh -Ngọc

CN-Nguyên

Sử -B Thủy

TD - Yến

CN- Phương

3

1

CN-Nguyên

Văn -H Mai

TD - Yến

Văn -Đ.Lan

Họa -Huyền

Sử -B Thủy

Văn -T Thủy

 

2

Tin - Tươi

Văn -H Mai

CN - Nguyên

TD - Yến

Địa -Hiền

Toán - Dung

Văn -T Thủy

 

3

Văn -H Mai

Anh -Hoài

Toán -Phong

Sinh -Duyên

CD- Linh

Địa -Hiền

Tin - Tươi

 

4

TD - Yến

Sử -Nguyệt

CD- Linh

Anh -Ngọc

Văn -T Thủy

Lý -Phong

Sinh -Duyên

 

5

Sử -Nguyệt

Sinh -Duyên

Anh -Ngọc

Tin - Tươi

TD - Yến

CD - Linh

Địa -Hiền

4

1

Toán -Nguyên

Văn -H Mai

Địa -Hiền

Sử -   A

Toán -Phương

Văn -Đ.Lan

Văn -T Thủy

 

2

Sử -Nguyệt

Anh -Hoài

Sử - A

Toán - Dung

Địa -Hiền

Văn -Đ.Lan

Anh -Bắc

 

3

Sinh -Duyên

CD - Linh

Anh -Ngọc

CN - Nguyên

Lý -Phong

TD - Yến

Sử - A

 

4

Anh -Hoài

Nhạc-Giang

Văn -Đ.Lan

Sinh -Duyên

Tin - Tươi

Địa -Hiền

Lý -Phong

 

5

Địa -Hiền

Sử -Nguyệt

Nhạc-Giang

CD - Linh

Anh -Bắc

Sinh -Duyên

Tin - Tươi

5

1

Toán -Nguyên

Lý -Phong

Địa -Hiền

Anh -Ngọc

Văn -T Thủy

Anh -Bắc

TD - Yến

 

2

Địa -Hiền

Toán -Phong

Sinh -Duyên

Văn -Đ.Lan

Toán -Phương

Toán - Dung

Nhạc-Giang

 

3

Anh -Hoài

Tin - Tươi

Lý -Phong

Văn -Đ.Lan

Sinh -Duyên

Nhạc-Giang

Toán -Phương

 

4

HĐ NG LL

HĐ NG LL

HĐ NG LL

HĐ NG LL

HĐ NG LL

HĐ NG LL

HĐ NG LL

6

1

TD - Yến

Toán -Phong

Văn -Đ.Lan

Nhạc-Giang

Toán -Phương

Họa -Huyền

Địa -Hiền

 

2

Lý - Phong

TD - Yến

Văn -Đ.Lan

Tin - Tươi

Tin - Tươi

Toán - Dung

Toán -Phương

 

3

Sinh -Duyên

Địa -Hiền

Toán -Phong

Toán - Dung

Sử -B Thủy

CN-B Nga

TD - Yến

 

4

Nhạc-Giang

Họa -Huyền

TD - Yến

Địa -Hiền

Anh -Bắc

Tin - Tươi

Sử - A

 

5

CD - Linh

CN-Nguyên

Tin - Tươi

Lý -Phong

CN-Phương

Sinh -Duyên

Anh -.Bắc

7

1

Tin - Tươi

Văn -H Mai

Toán -Phong

Toán - Dung

Sinh -Duyên

Văn -Đ.Lan

Toán -Phương

 

2

Văn -H Mai

Anh -Hoài

CN-Nguyên

Họa -Huyền

Nhạc-Giang

Anh -Bắc

CN-Phương

 

3

CN-Nguyên

Toán -Phong

Tin - Tươi

Anh -Ngọc

CN-Phương

CN-B Nga

CD - Linh

 

4

Toán -Nguyên

Tin - Tươi

Văn -Đ.Lan

TD - Yến

Anh -Bắc

Sử -B Thủy

Văn -T Thủy

 

5

SH / CC

SH / CC

SH / CC

SH / CC

SH / CC

SH / CC

SH / CC