Xuất bản thông tin

Báo cáo Ba công khai

Báo cáo Ba công khai


1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

          * Công khai thông tin chất lương giáo dục

          * Công khai cam kết chất lượng giáo dục

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

         * Công khai thông tin Cơ sở vật chất

         * Công khai thông tin về đội ngũ, cán bộ quản lý và nhân viên

         * Công khai số lượng GV, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo

3. Công khai về tài chính